เสนาขายหุ้น Big Lot 100 ล้านหุ้น

เสนา หุ้น Big Lot 100 ล้าน เด่นไพศาล
Big Deal กันไปชุดใหญ่ หรือประมาณ 15% (14.81% Exactly) ซึ่งมีการปล่อยหุ้นจากตระกูลธัญลักษณ์ภาคย์ สู่มือของคุณจินดาชญา เด่นไพศาล ในราคา 2.2 บาท เมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เลยครับ แต่จำนวนหุ้นที่ตระกูลธัญลักษณ์ภาคย์ถืออยู่ยังเกิน 50% ก็คือยังไม่มีการ Dilute จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหาร

เลขที่ SN/SET/IR 017/2554
วันที่ 6 กันยายน 2554
เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น Big Lot
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	บริษัทฯ 
ได้รับทราบจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวกับการเกิดรายการซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัท
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (SENA) Big Lot จำนวน 100,000,000 หุ้น ในวันที่ 6 กันยายน 2554
ซึ่งเกิดจากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ จำนวน 50,000,000
หุ้น หรือร้อยละ 7.41 และนางสาวศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ จำนวน 50,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 7.41
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ในราคา 2.20 บาท โดยขายให้กับนางจินดาชญา เด่นไพศาล
 ทั้งนี้บริษัท ขอชี้แจงว่า การซื้อขายในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน 
และไม่ได้เข้าข่ายต้องทำ Tender Offer โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ก่อนและหลังการซื้อขายหุ้นดังนี้
	โครงสร้างผู้ถือหุ้น ก่อนการขายหุ้น (Big Lot)
รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม ธัญลักษณ์ภาคย์	479,999,989	71.11
1.1 นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	211,249,989	31.296
1.2 นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	96,250,000	14.259
1.3 นางสาวศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	96,250,000	14.259
1.4 นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	76,250,000	11.296
2. MR.KENNETH RUDY KAMON	18,888,700	2.798
3. นายชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม	16,394,300	2.429
4. นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล	13,848,000	2.052
5. นายทวีฉัตร จุฬางกุร	7,507,600	1.112
โครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการขายหุ้น (Big Lot)
รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม ธัญลักษณ์ภาคย์	379,999,898	56.296
1.1 นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	211,249,989	31.296
1.2 นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	96,250,000	14.259
1.3 นางสาวศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	46,250,000	6.852
1.4 นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	26,250,000	3.889
2. นางจินดาชญา เด่นไพศาล	100,000,000	14.815
3. MR.KENNETH RUDY KAMON	18,888,700	2.798
4. นายชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม	16,394,300	2.429
5. นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล	13,848,000	2.052

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

    (นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)
รองกรรมการผู้จัดการ
Advertisements

ส่งข้อความ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s